Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016) – dalej RODO
informujemy, że:

1) Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Szadku, ul. Widawska 16, 98-240 Szadek, adres poczty elektronicznej: mgok.szadek@op.pl

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Marcin Grabowski, adres e-mail: iod@ugimszadek.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
– realizacji zadań administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianiu wartości kulturalnych;
– archiwalnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
– zawarcia i realizacji umów (świadczenia usług) oraz sprzedaży usług oferowanych przez administratora,
– w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Ogólna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit a-c i e

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; przekazywanie danych innym podmiotom takim jak podmioty zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną czy też podmiotom zapewniającym obsługę prawną, realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w  każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) podanie Pani/Pana danych może być w zależności od podstawy przetwarzania wymogiem ustawowym lub umownym

8) konsekwencją niepodania przez Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez administratora usługi.

9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

10) w stosunku do Pana/Pani danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie)

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Partnerzy: